Membri Despre noi Contact Termeni si conditii

Termeni si conditii, politica GDPR site AMFB

TERMENI SI CONDITII SITE AMFB

Acceptarea condiţiilor

Siteul www.amf-b.ro este proprietatea Asociației Medicilor de Familie București –Ilfov (denumită în continuare AMFB).

Utilizarea site-ului www.amf-b.ro (denumit în continuare “site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare “Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.amf-b.ro oferă Utilizatorilor informaţii şi documente specifice referitoare la Activitatea științifică derulată, editoriale medicale, dobândirea calității de Membri, plata cotizației online etc.

Informațiile prezentate pe site sunt disponibile numai profesioniștilor din domeniul medical.

Neangajarea răspunderii

AMFB găzduiește și întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sistemului de sănătate. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

Numai documentele şi actele normative publicate prin mijloace acreditate/legiferate de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

Materialele de pe acest site sunt proprietatea autorilor lor, așa cum aceștia au declarat și așa cum acestea apar pe acest site.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei AMFB de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile AMFB impuse de lege.

Reguli generale

Administratorul siteului declară următoarele:

va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;

va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;

pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

Limitări tehnice

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Drepturi de autor

Continutul site-ului www.amf-b.ro este proprietatea AMFB. Toate marcile si siglele care apar in acest site apartin posesorilor de drept.

AMFB garanteaza utilizatorului acces limitat pe site-ul www.amf-b.ro, in interes personal și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor AMFB, fără acordul prealabil scris al acesteia.

Bazele de date, programe, elemente de grafică, sunt proprietatea AMFB sau, după caz, a furnizorilor produselor oferite prin intermediul site-ului și este protejat de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Copierea, stocarea, modificarea parțială sau în intregime a site-ului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare privind protecția drepturilor de autor. În calitate de utilizator, dumneavoastră sunteți pe deplin acord cu cele mai sus menționate.

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare, precum și a celei referitoare la protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

Toate drepturile asupra conținutului site-ului, cum ar fi text, grafică, sigle, imagini, videoclipuri, fișiere audio și programe aparțin AMFB sau terților și sunt protejate de legislația română și internațională privind proprietatea intelectuală. Toate drepturile sunt rezervate.

Conținutul de pe site este furnizat ca un serviciu pentru dvs. și poate fi utilizat numai în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos. Prin descărcarea de materiale de pe site, acceptați termenii și condițiile.

Utilizarea sau distribuirea neautorizată a conținutului site-ului poate încălca drepturile de autor și/sau alte legi române sau internaționale și poate face obiectul unor acțiuni în justiție.

Informaţii și date cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Conform prevederilor noului Regulament RGPD – art.6 alin.1 există șase temeiuri în baza cărora se pot prelucra legal date cu caracter personal: Consimțământul, Încheierea sau executarea unui contract, Îndeplinirea unei obligații legale, Interesele vitale, Interesul public și Interesul legitim. Odată respectat cel puțin unul din temeiurile enumerate mai sus, prelucrarea datelor este legală.

CONSIMȚĂMÂNT PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ASOCIAȚIA MEDICILOR DE FAMILIE BUCUREȘTI-ILFOV, cu sediul în București, str. Ionel Perlea, nr. 10, sector 1, cod fiscal 16047700, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 149/15.01.2012, prin Încheierea la Dosar 605/PJ din 03.12.2003 a Judecătoriei Sector 1 București, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal – furnizate de dumneavoastră sau colectate anterior din surse publice – în următoarele scopuri:

a) informarea dumneavoastră cu privire la acțiunile pe care le întreprindem în sprijinul instruirii și perfecționării profesionale a medicilor de familie din România. Temeiul acestei prelucrări este interesul nostru legitim de a promova și apăra valorile si interesele profesionale în domeniul medicinei de familie. Dacă nu mai doriți să primiți aceste informări, aveți dreptul să vă opuneți și/sau să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale din baza noastră de date, prin simpla trimitere a unui email în acest sens către office@amf-b.ro

b) participarea dumneavoastră la acțiunile menționate la litera a).

Temeiul acestei prelucrări este executarea contractului de participare la acțiunile la care v-ați înscris prin completarea integrală a formularului de înscriere de pe site-ul www.amf-b.ro și/sau www.conferintemf.ro. Datele personale pe care le deținem sunt: numele, prenumele, adresa de email, telefonul, specialitatea, gradul profesional, codul CUIM (Codul Unic de Identificare al Medicului), locul de muncă, Codul Unic de Înregistrare (CUI), Codul Numeric Personal (CNP) și localitatea.

Precizăm în cele ce urmează destinația datelor cu caracter personal prelucrate de către operatorul AMFB:

A. Conform Deciziei nr. 12/2018 a CMR, care a intrat în vigoare la data de 21.08.2018, la art. 11 pct. C, se stipulează faptul că furnizorii de Educație Medicală Continuă au obligația:

Să trimită la CMR numai lista participanților prezenți la manifestarea științifică, în format electronic, listă ce va conține numele, prenumele, specialitatea, gradul profesional/didactic și codul unic de identificare al medicului (CUIM – codul format din șase cifre de pe certificatul de membru al CMR)”.

Refuzul dumneavoastră de a furniza datele cu caracter personal prevăzute în legislația în vigoare determină imposibilitatea acumulării creditelor de educație medicală continuă pentru manifestarea științifică la care ați participat.

B. Conform prevederilor din Normele de creditare a formelor de EMC emise de OAMGMAMR-Filiala Municipiului Bucureşti, avem obligația să prelucrăm următoarele date cu caracter personal în numele OAMGMAMR-Filiala Mun. București, ce vor fi completate într-un formular tipizat denumit ”Fișă de evidență a participantului la acțiunea de educație medicală continuă (EMC)”:

Fișele de evidență vor avea toate câmpurile completate: nume, prenume, codul numeric personal, data nașterii, locul nașterii, județul, școala absolvită, unitatea unde lucrează, specialitatea din autorizația de liberă practică, semnătura olografă. Fișele vor fi însoțite de o lista nominală a participanților, ambele documente vor fi depuse în original la secretariatul OAMGMAMR-Filiala Municipiului București în termen de 30 de zile de la finalizarea manifestării.”

Refuzul dumneavoastră de a furniza datele cu caracter personal prevăzute în legislația în vigoare determină imposibilitatea acumulării creditelor de educație medicală continuă pentru manifestarea științifică la care ați participat. Precizăm că AMFB nu va păstra aceste fișe de evidență. Singurele date ce vor fi stocate rămân cele din formularul de înscriere de pe site-ul www.conferintemf.ro. Pentru mai multe detalii privind prelucarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR-Filiala Municipiului București vă rugăm să consultați https://www.oammrbuc.ro/fisiere/prelucraredatepersonale.pdf

C. Conform Codului fiscal, suntem obligați să emitem facturi pentru fiecare plată efectuată în contul AMFB:

Emiterea facturilor către fiecare beneficiar este obligatorie pentru toate livrările de bunuri sau prestările de servicii, aşa cum se prevede la ART. 319 alin. (6) lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu excepţia următoarelor situaţii, prezentate la alin. (10):

– Livrări de bunuri/prestări de servicii către populaţie, pentru care este obligatorie emiterea de bonuri fiscale;

– Livrări de bunuri/prestări de servicii către persoane neimpozabile, pentru care este obligatorie emiterea de documente legal aprobate, precum bilete de călătorie sau abonamente, bilete la spectacole, muzee, târguri etc;

– Livrări de bunuri/prestări de servicii către persoane neimpozabile care, prin natura lor, nu permit identificarea beneficiarului, precum livrările de bunuri prin automatele comerciale, servicii de parcări auto a căror încasare se efectuează prin automatele comerciale, servicii de reîncărcare electronică a cartelelor Telefonice preplătite.”

Pentru emiterea facturilor, vă rugăm să completați datele dvs. fiscale juridice = CUI, locul de muncă și localitatea societății/firmei (în cazul persoanelor juridice) sau datele dvs. personale = CNP și localitatea (în cazul pesoanelor fizice).

D. Prin participarea și prezența dvs. la evenimentele organizate de AMFB, prin accesul dvs. în spațiile alocate evenimentului nostru, în calitate de participant sau lector, vă dați acordul liber să fiți fotografiat și/sau filmat pe durata evenimentului, respectiv ca datele dvs. personale (imaginea) să fie surprinse în fotografiile/filmările realizate de AMFB. Ulterior anumite momente din cadrul evenimentelor, montaje foto și/sau video, vor fi publicate pe site-ul și pe paginile de social media ale asociației.

Menționăm că datele dumneavoastră personale nu sunt transferate în afara UE sau SEE și sunt păstrate până vă manifestați voința de a le șterge din baza de date, dar nu mai puțin de 5 ani de la ultima participare.

Suplimentar, în conformitate și în condițiile stabilite de Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, beneficiați și de următoarele drepturi în privința datelor dumneavoastră personale deținute de AMFB:

dreptul de acces și de rectificare,

dreptul la restricționarea prelucrării,

dreptul la portabilitatea datelor și

dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Pentru orice întrebări sau lămuriri referitoare la prelucrarea de către AMFB a datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați la mailto:office@amf-b.ro.

Informarea completă și corectă a persoanelor vizate

Bine de știut:

LEGEA Nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

LEGEA 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.

Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: https://www.dataprotection.ro/  

Legături la alte site-uri

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate utile în ceea ce priveşte conţinutul. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Încheierea acordului

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.

În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.